Logopeda

Specjalista neurologopedii – surdologopedii, diagnosta i terapeuta psychologiczno-pedagogiczny

mgr Agnieszka Rydarowicz – Szpak

Jestem dyplomowanym logopedą, specjalistą z neurologopedii, surdologopedii oraz certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej.

Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz liczne studia podyplomowe w tym:

·         logopedia – UMCS Lublin;

·         neurologopedia UMCS Lublin;

·         surdologopedia – UMCS Lublin;

·         integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu,

·         diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna - Akademia Pedagogiczna w Krakowie,

Ukończenie kilku kierunków specjalistycznych studiów podyplomowych pomaga mi uzupełnić i wykorzystać wiedzę w pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi.

Jestem nauczycielem dyplomowanym z długoletnim stażem pracy, który mimo zdobytego doświadczenia zawodowego, nadal systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc systematycznie w warsztatach, sympozjach oraz seminariach organizowanych przez Towarzystwa i Stowarzyszenia Logopedyczne, a także Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Moją specjalnością jest praca z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz z młodzieżą z problemami w komunikacji językowej, a także praca z dziećmi z różnorodną niepełnosprawnością.

Pod moją opieką są między innymi dzieci i młodzież z wadami i zaburzeniami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy, niedosłuchem bądź wszczepionym implantem ślimakowym, a także z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym z niepłynnością mowy, jąkaniem oraz z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego. Dodatkowo prowadzę terapię neurologiczną dla dzieci z mową afatyczną i dyzartryczną różnego typu. W swojej pracy wspieram dzieci, które potrzebują komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

W pracy łączę wiedzę z zakresu kilku specjalizacji takich jak logopedia,  neurologopedia, surdologopedia i integracja sensoryczna. Ukończenie powyższych kierunków specjalizacyjnych pozwoliły mi poszerzyć zakres kompetencji zawodowych jak i w pełni wykorzystać swoje umiejętności w pracy z uczniami mającymi różnorodne deficyty.

Terapię prowadzę indywidualnie lub grupowo w zależności od wad i zaburzeń komunikacji językowej. Uczniowie ze złożonymi zaburzeniami uczestniczą w zajęciach indywidualnie, natomiast uczniowie z trudnościami dyslektyczno – dysortograficznymi mają zajęcia grupowe.

W trakcie prowadzenia zajęć specjalistycznych podążam za dzieckiem mając na uwadze dostosowanie zajęć do jego możliwości psychofizycznych, zdrowotnych i intelektualnych. Zajęcia prowadzone są także zgodnie z zainteresowaniami dzieci jak i gotowości do ich wykonywania.

Jednocześnie w swojej pracy biorę pod uwagę ścisłą współprace z rodzicami. Tylko na płaszczyźnie rodzic – terapeuta - dziecko jesteśmy w stanie osiągnąć pozytywne efekty w pracy. Dlatego w harmonogramie pracy uwzględniłam konsultacje dla rodziców w celu informowania ich o efektach prowadzonej terapii i udzielaniu wskazówek do ewentualnej pracy z dzieckiem w domu.

Do moich zadań między innymi należy:

·         Kształtowanie prawidłowej mowy u dziecka, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,

·         Doskonalenie mowy już ukształtowanej,

·         Usuwanie wad wymowy,

·         Nauczanie mowy (mówienie i rozumienie) w wypadku jej braku lub utraty,

·         Usuwanie zaburzeń głosu,

·         Prowadzenie terapii surdologopedycznej dla uczniów z zaburzeniami komunikacji wynikających z niedosłuchu, głuchoty i wszczepienia implantu ślimakowego,

·         Prowadzenie terapii neurologopedycznej dla uczniów z zaburzeniami komunikacji wynikających z uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek     730 ÷ 1400

Wtorek             730 ÷ 1330

Środa               1100 ÷ 1600

Czwartek          1300 ÷ 1600

Piątek              800 ÷ 930

 

Konsultacje dla rodziców:

Poniedziałek     730 ÷ 830

Czwartek          1500 ÷ 1600